ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวารุณี สังขผล
ครูชำนาญการพิเศษ