ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  จัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙ โดย นิคมสร้างตนเอง  ตำบลขุนทะเล เป็นผู้อุปการะ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ ๑  หลัง  พร้อมอุปกรณ์การเรียน  ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ได้ย้ายไปตั้งในหมู่บ้านบางใหญ่  ในที่ดินของผู้ใหญ่อิ้น  โดยประชาชนได้สร้างอาคารชั่วคราวต่อมาประชาชนมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น  นิคมสร้างตนเอง ตำบลขุนทะเล  ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม  จึงได้ย้ายที่ตั้งกลับมาที่เดิม  เมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๖ 

พ.ศ.  ๒๕๑๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. ๑ ก.  จำนวน  ๑  หลัง
พ.ศ.  ๒๕๑๓  โรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมปลาย  ป. ๕ - ป.๗  ประเภทไม่บังคับ
พ.ศ.  ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป.๑ข.จำนวน ๓ ห้องเรียน ๑หลัง  ราคา  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
พ.ศ.  ๒๕๑๗   คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการศึกษา  ได้บริจาคสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว ๑  หลัง   จำนวน  3  ห้องเรียน   ราคา   100,000  บาท 
พ.ศ.  ๒๕๑๘  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายห้องเรียนประถมปลาย  ชั้นละ  ๒  ห้องเรียน    
คณะครู กำนัน กรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและนิคมสร้างตนเองได้  จัดสร้างต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๑ หลัง
๘  ห้องเรียน  งบประมาณ    ๑,๖๐๘,๙๘๐  บาท
พ.ศ.  ๒๕๓๔ วันที่  ๓   พฤษภาคม  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา
(ขยายโอกาส )  ระดับ   ม. ๑ – ม. ๓
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.  ๑๐๕ / ๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๘
ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๘   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช. ๒/๒๘  จำนวน  ๑  หลัง
พ.ศ. ๒๕๕๓   วันที่  ๑๙ มีนาคม  ได้รับเงินบริจาค จาก หจก.วรมรรค์  จำนวน  ๒๐๕,๐๐๐ บาท   และเงินทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา  จำนวน  ๒๔๐,๕๗๒ บาท เพื่อยกสูงอาคาร   ป.๑ข.  ๓  ห้องเรียน  เป็นอาคาร  ๒  ชั้น  และใช้ชื่อว่า  อาคารวรมรรค์       
          
    ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการประเมินโรงเรียน
ในฝัน รุ่นที่  ๓  ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท   และได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ในวันที่  7 มีนาคม พ.ศ. 2556

    ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท และได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ๑,๙๓๙,๐๐๐ บาท

    พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ จำนวน  5,000,000 บาท กำหนดงานแล้วเสร็จ 7 มีนาคม 2558 ให้ชื่อว่า อาคารลีลาวดี

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้รับการประเมินผ่านเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
   ปีการศึกษา 2559  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 203/27 ,ลานกีฬาเอนกประสงค์และอาคาร สพฐ. 4 (ส้วม4 ที่นั่ง) ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 1,362,000 บาท
   พ.ศ. 2560 - 2561 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ (National Test : NT) อันดับ 1 ของ สพป.สฏ.1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 2 ปีซ้อน
   พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม แบบ 100/27 วงเงิน 8,071,000 บาท