ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คำขวัญของสถานศึกษา/ ปรัชญาการศึกษา/วิสัยทัศน์
คำขวัญของสถานศึกษา     “ วินัยดี  คุณธรรมเด่น  เน้นคุณภาพ ”
ปรัชญาการศึกษา            “ ปญฺญา โลกสมิ  ปชฺโชโต ”  ( ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก )วิสัยทัศน์ (VISION)
          โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และดำเนินชีวิตตามวิถีไทย ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีระบบบริหาร  การจัดการที่ดี โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ปรัชญาการศึกษา
“ปญฺญา โลกสมิ  ปชฺโชโต”  ( ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก )
คำขวัญของสถานศึกษา
“วินัยดี  คุณธรรมเด่น  เน้นคุณภาพ”
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยมีวินัยและความรับผิดชอบ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้ อยู่อย่างเป็นสุข