ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
1.    ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.   เพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21
3.   ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข สู่มาตรฐานการศึกษา
4.   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
5.   พัฒนาและส่งเสริมการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.   สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาโดยทุกภาคส่วน
7.   พัฒนาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (โรงเรียนยอดนิยม)


เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณสมบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
3. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. องค์กร เครือข่าย มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
7. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ คำรับรองปฏิบัติราชการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย