ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรม เลื่องสุนทร

นางทิพวรรณ อมรมณีทิพย์

นางวนิดา แก้วพิชัย