ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
20
20
40
2
อบ.2
16
18
34
2
รวม อบ.
36
38
74
4
ป.1
27
22
49
2
ป.2
32
18
50
2
ป.3
21
6
27
2
ป.4
25
25
50
2
ป.5
26
23
49
2
ป.6
19
30
49
2
รวมประถม
150
124
274
12
ม.1
26
23
49
2
ม.2
22
27
49
2
ม.3
11
13
24
1
รวมมัธยมต้น
59
63
122
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
245
225
470
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563