ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ไม่ปรากฏนาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2489 – 2495
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ คณาวิทยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 - 30 กันยายน พ.ศ. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล เลี้ยงสุทธิสกนธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 เมษายน พ.ศ. 2426 - 30 กันยายน พ.ศ. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นางฟ้าเลี่ยน อินทรนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 - 30 กันยายน พ.ศ. 25
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ วาสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มกราคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มกราคม พ.ศ. 2548 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชาวุธ วัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ กลับวิหค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มกราคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอโณชัย วิเศษกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มกราคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ นวลขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 กันยายน 2563 -ปัจจุบัน